Algemene Voorwaarden

Watkanikleasen.nl B.V. – Watkanikleasen.nl B.V. biedt een online platform voor vergelijking
diensten, informatie diensten en auto verkoop /aankoop diensten, voor zowel consumenten
als ondernemingen. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van
toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Watkanikleasen.nl B.V.

Laatst gewijzigd op: 1 november 2022

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Watkanikleasen.nl B.V., gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL
Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
87311445, ook te vinden op: www.watkanikleasen.nl.

1.3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf.

1.4. Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder
uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten,
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige
rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet
handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Watkanikleasen.nl
B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.

1.8. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na
ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van
Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven
binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.9. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan
Watkanikleasen.nl B.V. zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan
de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.10. Partij(en): Watkanikleasen.nl B.V. en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
Pagina 2 van 9

1.11. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een
Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie
vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de
omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk
dient te worden behandeld.

1.12. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die
op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

1.13. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van
iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding,
totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene
Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten
tussen Opdrachtgever en Watkanikleasen.nl B.V., indien Opdrachtgever de
gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Watkanikleasen.nl B.V. heeft
aanvaard.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of
niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de
Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Watkanikleasen.nl B.V. zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met
de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen
in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen,
start Watkanikleasen.nl B.V. direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt
Watkanikleasen.nl B.V. Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant
wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt
de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Pagina 3 van 9

3.3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van
het door Watkanikleasen.nl B.V. te leveren Diensten ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

3.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan Watkanikleasen.nl B.V. aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig
aan Watkanikleasen.nl B.V. worden verstrekt.

3.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft Watkanikleasen.nl B.V. het recht derden in te schakelen bij de
uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de
Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet
vertegenwoordigingsbevoegd.

3.6. Watkanikleasen.nl B.V. is niet gehouden om werkzaamheden door
Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of
door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden
worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 4. Duur en einde van de Overeenkomst

4.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien
er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan
voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de
Diensten.

4.2. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maanden.

4.3. Watkanikleasen.nl B.V. mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of
opzeggen indien:
• Opdrachtgever failliet is verklaard;
• Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
• De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

4.4. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de
Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst
onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens
rechtsopvolgers.
Pagina 4 van 9

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1. Opdrachtgever betaalt Watkanikleasen.nl B.V. het bedrag zoals vermeld in de
Overeenkomst. Alle door Watkanikleasen.nl B.V. genoemde prijzen zijn in
euro’s.

5.2. Alle door Watkanikleasen.nl B.V. genoemde prijzen zijn inclusief
omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd, tenzij anders vermeld.

5.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Watkanikleasen.nl B.V. het
recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot
stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de
Overeenkomst op te zeggen.

5.5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
wordt hij door Watkanikleasen.nl B.V. gewezen op de te late betaling. Na
kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Watkanikleasen.nl B.V.
Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen.

5.6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag
en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en
incassobureaus.

5.7. Watkanikleasen.nl B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen
of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de Overeenkomst. Indien Watkanikleasen.nl B.V. op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en
gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst,
tijdig aan Watkanikleasen.nl B.V. worden verstrekt. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt
mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan
vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en het beschikbaar
stellen van een productfeed met het actuele privatelease aanbod.
Pagina 5 van 9

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen,
tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke
Watkanikleasen.nl B.V. verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij
Watkanikleasen.nl B.V.

7.2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op
de Intellectuele Eigendomsrechten van Watkanikleasen.nl B.V. en/of haar
licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder
toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen
van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat
enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst
en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer
deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door
een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen
deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

8.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de
Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de
verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het
vertrouwelijke karakter van de informatie.

8.3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een
onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 onverminderd het recht op
eventuele schadevergoeding.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Watkanikleasen.nl B.V. is geen partij bij de overeenkomsten die tussen
Consument en Zakelijke klant (dit kunnen zowel particulieren als
ondernemingen zijn) tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk
voor de afspraken tussen deze Gebruikers. In het geval van een conflict
dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.

9.2. Watkanikleasen.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of
kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de
Website of die van:

9.3. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of

9.4. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
Pagina 6 van 9

9.5. Watkanikleasen.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of
onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet
aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur
niet beschikbaar zijn van de Website.

9.6. Watkanikleasen.nl B.V. neemt voor de beveiliging van gegevens van
Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van
Watkanikleasen.nl B.V. kan worden verwacht. Watkanikleasen.nl B.V. is niet
aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens
die ontstaat ondanks de door

9.7. Watkanikleasen.nl B.V. betrachte zorg. Watkanikleasen.nl B.V. is daarnaast
niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die
ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij
gebruik van netwerken en systemen van derden.

9.8. De Website, content en diensten aangeboden op de Website worden ‘as is’
verstrekt en Watkanikleasen.nl B.V. geeft geen garanties met betrekking tot
de content en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen of
andermans verwijdering. Watkanikleasen.nl B.V. mag te allen tijde naar eigen
goedvinden en zonder enige aansprakelijkheid content van de Website
verwijderen. Watkanikleasen.nl B.V. sluit expliciet alle voorwaarden,
garanties en andere algemene voorwaarden uit welke anderszins mogelijk
zouden voortvloeien uit de wet, het gewoonterecht of de redelijkheid en
billijkheid.

9.9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Watkanikleasen.nl B.V.

9.10. Watkanikleasen.nl B.V. zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en
veilig mogelijk uit te voeren. Watkanikleasen.nl B.V. kan geen invloed
uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is
dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de
Overeenkomst.

9.11. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Watkanikleasen.nl B.V. van alle
aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de
Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9.12. De totale aansprakelijkheid van Watkanikleasen.nl B.V. voor directe schade
geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig
handelen van Watkanikleasen.nl B.V., diens Werknemers of door hem
ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in
Pagina 7 van 9
de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van €
1.000,00.

9.13. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Watkanikleasen.nl
B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

9.14. Aansprakelijkheid van Watkanikleasen.nl B.V. jegens Opdrachtgever voor
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst,
vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens
overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden,
schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door
Watkanikleasen.nl B.V. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud
niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

9.15. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder
geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
Watkanikleasen.nl B.V. meldt.

9.16. De aansprakelijkheid van Watkanikleasen.nl B.V. met betrekking tot
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat
slechts indien Opdrachtgever Watkanikleasen.nl B.V. onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Watkanikleasen.nl B.V. ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Watkanikleasen.nl B.V. in staat is adequaat
te reageren.

9.17. Opdrachtgever vrijwaart Watkanikleasen.nl B.V. voor alle aanspraken van
derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van
schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de
Dienst.

9.18. Watkanikleasen.nl B.V. kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de
Overeenkomst worden gehouden indien Watkanikleasen.nl B.V. in de
nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Watkanikleasen.nl B.V.
is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

9.19. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van
publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of
programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik
heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers,
Pagina 8 van 9
overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen,
terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

9.20. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen
het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op
grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar
verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige
verschuldigd zullen blijven.

Artikel 10. Wijziging Algemene Voorwaarden

10.1. Watkanikleasen.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien
van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van
30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

10.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.watkanikleasen.nl, per e-mail
aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Watkanikleasen.nl B.V. kan
bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Nietinhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

10.3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit
binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Watkanikleasen.nl B.V.
Watkanikleasen.nl B.V. kan dan de wijziging heroverwegen. Indien
Watkanikleasen.nl B.V. de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst
beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Watkanikleasen.nl B.V. gevestigd is.

11.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van
de e-mail voldoende vaststaat.

11.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig
blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of
Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan
de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
Pagina 9 van 9

11.5. Watkanikleasen.nl B.V. is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die
voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die
Watkanikleasen.nl B.V. of de bedrijfsactiviteiten van Watkanikleasen.nl B.V.
overneemt.

Naam: Watkanikleasen.nl B.V.
Adres: Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL Zoetermeer
E-mailadres: info@watkanikleasen.nl

 

Terms and Conditions

Watkanikleasen.nl BV – Watkanikleasen.nl BV offers an online platform for comparison services, information services and car sales/purchasing services, for both consumers and companies. Below you will find the General Terms and Conditions. These always apply when you use the services of Watkanikleasen.nl BV

Last modified: November 1, 2022

Article 1. Definitions

1.1. General Terms and Conditions: These General Terms and Conditions.

1.2. Watkanikleasen.nl BV, located at Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL Zoetermeer and registered with the Chamber of Commerce under number 87311445, can also be found at: www.watkanikleasen.nl.

1.3. Consumer: the Client who is not acting in the exercise of a profession or business.

1.4. Service(s): service(s) as described in the Agreement.

1.5. Products: all products as described in the Agreement.

1.6. Intellectual Property Rights: rights (of intellectual property), including but not limited to copyrights (including, of course, copyright on software), database rights, domain names, trade name rights, trademark rights, model rights, neighboring rights, patent rights, as well as rights to know-how.

1.7. Client: the natural person or legal entity, whether or not acting in the exercise of a profession or business, who has concluded an Agreement with Watkanikleasen.nl BV.

1.8. Delivery: takes place after approval by the Client, after commissioning by the Client or by notification of the Client, after which there has been no response from the Client within 7 days after notification.

1.9. Agreement: The agreement between the Parties on the basis of which Watkanikleasen.nl BV provides its Services to the Client, and of which the General Terms and Conditions form an integral part.

1.10. Party(s): Watkanikleasen.nl BV and the Client together or separately.

1.11. Confidential Information: non-public information related to a Party and information of which a Party indicates that this information is confidential, or that, based on the nature of the information or under the circumstances under which the disclosure takes place, should be treated as confidential.

1.12. Employee: The person who is employed by one of the Parties, or who performs work for the relevant Party on an assignment basis.

1.13. Business Customer: the Client who acts in the exercise of a profession or business.

Article 2. Applicability and interpretation

2.1. The General Terms and Conditions apply to and form part of every (legal) act related to the preparation, conclusion or implementation of the Agreement. The General Terms and Conditions also apply to all subsequent Agreements between the Client and Watkanikleasen.nl BV, if the Client has accepted their validity in previous Agreements with Watkanikleasen.nl BV.

2.2. The applicability of any purchasing or other conditions of the Client is expressly excluded.

2.3. Provisions or conditions set by the Client that deviate from or do not appear in the General Terms and Conditions only apply to the Agreement to the extent that the Parties agree to this in writing.

2.4. In the event that specific product, promotion or service conditions apply in addition to these General Terms and Conditions, those conditions also apply, but in the event of conflicting conditions, the Consumer can always rely on the applicable provision that is most favorable to him.

Article 3. Execution of the Agreement

3.1. Watkanikleasen.nl BV will commence implementation after the Agreement has been concluded, on the date or time as agreed in the Agreement. If no date of fulfillment has been agreed, Watkanikleasen.nl BV will immediately start the execution of the Agreement.

3.2. If delivery cannot be made within the agreed period, Watkanikleasen.nl BV will notify the Client. Business customers are expected to agree to a new delivery date. Consumer is given the option to terminate the Agreement free of charge.

3.3. The Client acknowledges that it has no instruction authority with regard to the Services to be provided by Watkanikleasen.nl BV for the implementation of the Agreement.

3.4. The Client is obliged to do everything that is reasonably necessary and desirable to enable timely and correct execution of the assignment. In particular, the Client shall ensure that all information that Watkanikleasen.nl BV indicates is necessary or of which the Client should reasonably understand that it is necessary for the execution of the assignment, is provided to Watkanikleasen.nl BV in a timely manner.

3.5. If and to the extent that this is required for the proper execution of the Agreement, Watkanikleasen.nl BV has the right to engage third parties in the execution of the Agreement. The General Terms and Conditions also apply to the work carried out by third parties in the context of the Agreement. These third parties are not authorized to represent you.

3.6. Watkanikleasen.nl BV is not obliged to have work carried out by third parties designated by the Client. The Client is liable for goods for the performance of the Agreement that are prescribed by or on behalf of the Client, or are or would be delivered by a supplier designated by the Client, as well as for the non-delivery or late delivery thereof.

Article 4. Duration and end of the Agreement

4.1. The duration of the Agreement is recorded in the Agreement. If no duration is included, the Agreement is entered into for the duration necessary for the provision of the Services.

4.2. Business Customers can terminate the Agreement at any time, subject to a notice period of 1 month.

4.3. Watkanikleasen.nl BV may suspend or terminate the Agreement at any time if:

  • Client has been declared bankrupt;
  • The Client has been granted a suspension of payments;
  • The Business Customer’s company is dissolved or liquidated.

4.4. Obligations that by their nature are intended to continue after the end of the Agreement will remain in full force after the end of the Agreement and apply to the Client and its legal successors.

Article 5. Price and payment

5.1. The Client pays Watkanikleasen.nl BV the amount as stated in the Agreement. All prices quoted by Watkanikleasen.nl BV are in euros.

5.2. All prices quoted by Watkanikleasen.nl BV include sales tax (VAT) and other levies imposed by the government, unless stated otherwise.

5.3. A payment term of 14 days applies to each invoice.

5.4. If a price is based on information provided by the Client and this information turns out to be incorrect, Watkanikleasen.nl BV has the right to adjust the price accordingly, even after the Agreement has already been concluded. After this adjustment, the Consumer has the right to cancel the Agreement.

5.5. If the Client does not fulfill his payment obligation(s) on time, Watkanikleasen.nl BV will inform him of the late payment. After notification of late payment, Watkanikleasen.nl BV grants the Client a period of 14 days to still meet his payment obligations.

5.6. In the event of late payment, in addition to the amount owed and the statutory interest due, the Client is obliged to fully reimburse both extrajudicial and judicial collection costs, including the costs of lawyers, lawyers, bailiffs and collection agencies.

5.7. Watkanikleasen.nl BV can inform itself within legal frameworks whether the Client can meet its payment obligations, but also of all facts and factors that are important for a responsible conclusion of the Agreement. If, based on this investigation, Watkanikleasen.nl BV has good reasons not to enter into the Agreement, it is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special conditions to the execution, such as advance payment.

Article 6. Obligations of the Client

6.1. The Client ensures that all (technical) information, decisions and data that it believes are necessary for the execution of the Agreement are provided to Watkanikleasen.nl BV in a timely manner. The Client is responsible for the correctness and completeness of this. This includes, but is not limited to, complying with permit applications and other legal requirements and making a product feed available with the current private lease offering.

Article 7. Intellectual Property Rights

7.1. The Intellectual Property Rights, including all images, drawings, (technical) descriptions and advice that Watkanikleasen.nl BV provides to the Client, are vested in Watkanikleasen.nl BV

7.2. The Client will not perform any actions that could infringe the Intellectual Property Rights of Watkanikleasen.nl BV and/or its licensors, including but not limited to publishing and/or duplicating in whole or in part without permission the information referred to in the previous paragraph. The Client acknowledges and accepts that any unauthorized use or action violates the Agreement and applicable law.

Article 8. Confidentiality

8.1. The Parties will treat information that they provide to each other before, during or after the execution of the Agreement as confidential if this information can reasonably be regarded as confidential, or has been explicitly designated as confidential by one of the Parties. The parties also impose this obligation on their Employees as well as on third parties engaged by them for the implementation of the Agreement.

8.2. The obligation of confidentiality also continues after termination of the Agreement for any reason, for as long as the providing party can reasonably claim the confidential nature of the information.

8.3. In the event of violation of the provisions of this article, the Client will forfeit an immediately payable fine of € 10,000.00, without prejudice to the right to any damages.

Article 9. Liability

9.1. Watkanikleasen.nl BV is not a party to the agreements concluded between Consumer and Business Customer (this can be both private individuals and companies) and is therefore not responsible for the agreements between these Users. In the event of a conflict, Users must resolve this themselves.

9.2. Watkanikleasen.nl BV is not liable for damage that is or may be the result of any act or omission as a result of the information on the Website or that of:

9.3. linked websites, even if there are imperfections; and/or

9.4. inaccuracies in the information we make available.

9.5. Watkanikleasen.nl BV is not responsible for errors and/or irregularities in the functionality of the Website and is not liable for disruptions or the unavailability of the Website for any period of time due to other reasons.

9.6. Watkanikleasen.nl BV takes all care that can reasonably be expected of Watkanikleasen.nl BV for the security of data of Users and third parties. Watkanikleasen.nl BV is not liable for loss of data or unauthorized access to data that occurs despite the

9.7. Watkanikleasen.nl BV takes great care. Watkanikleasen.nl BV is also not liable for loss of data or unauthorized access that occurs during the transmission of data over public networks or when using third-party networks and systems.

9.8. The Website, content and services offered on the Website are provided ‘as is’ and Watkanikleasen.nl BV makes no guarantees with regard to the content and cannot be held liable for its own or others’ removal. Watkanikleasen.nl BV may remove content from the Website at any time at its own discretion and without any liability. Watkanikleasen.nl BV explicitly excludes all conditions, warranties and other general terms and conditions that might otherwise arise from law, customary law or reasonableness and fairness.

9.9. The liability limitations in this Agreement apply except if and insofar as the damage is the result of intent or deliberate recklessness on the part of Watkanikleasen.nl BV

9.10. Watkanikleasen.nl BV will endeavor to execute the Agreement as carefully and safely as possible. Watkanikleasen.nl BV cannot influence the ultimate use of the delivered goods. The Client is therefore responsible for the use of the result of the Agreement.

9.11. Completion of the Agreement releases Watkanikleasen.nl BV from all liability for defects that the Client had already discovered or should reasonably have discovered at the time of Delivery.

9.12. The total liability of Watkanikleasen.nl BV for direct damage suffered by the Client as a result of an attributable shortcoming in the fulfillment of this Agreement, or due to unlawful actions by Watkanikleasen.nl BV, its Employees or third parties engaged by it, is per event. or a series of related events limited to an amount equal to the price stipulated in the Agreement (including VAT), with a maximum of € 1,000.00.

9.13. Direct damage exclusively includes: the reasonable costs to determine the cause and extent of the damage, any reasonable costs incurred to ensure that the defective performance of Watkanikleasen.nl BV complies with the Agreement and reasonable costs incurred to prevent or limit of damage, insofar as the Client demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage.

9.14. Liability of Watkanikleasen.nl BV towards the Client for indirect damage or consequential damage or damage due to loss of turnover or profit, damage due to delays, damage due to loss of data, damage due to exceeding deadlines as a result of changed circumstances, damage as a result of providing inadequate cooperation, information or materials by the Client and damage due to information or advice given by Watkanikleasen.nl BV, the content of which is not expressly part of the Agreement, is excluded.

9.15. The condition for the existence of any right to compensation is that the Client reports the damage in writing to Watkanikleasen.nl BV within a reasonable period, but in any case within two (2) months after it occurred.

9.16. The liability of Watkanikleasen.nl BV with regard to attributable shortcomings in the performance of the Agreement only arises if the Client immediately and properly gives notice of default to Watkanikleasen.nl BV in writing, setting a reasonable period to remedy the shortcoming, and Watkanikleasen.nl BV continues to fail imputably in the fulfillment of its obligations even after that period. The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that Watkanikleasen.nl BV is able to respond adequately.

9.17. The Client indemnifies Watkanikleasen.nl BV against all claims from third parties (including customers of the Client), regarding compensation for damage, costs or interest, related to this Agreement and/or the Service.

9.18. Watkanikleasen.nl BV cannot be held to fulfill any obligation under the Agreement if Watkanikleasen.nl BV is prevented from complying as a result of force majeure. Watkanikleasen.nl BV is not liable for any damage resulting from force majeure.

9.19. Force majeure also includes, but is not limited to: disruptions to public infrastructure, defective goods, equipment or software or other source material the use of which the Client has prescribed, unavailability of Employees, government measures, general transport problems, strikes, wars, terrorist attacks and domestic unrest.

9.20. If a force majeure situation lasts longer than 90 days, the Parties have the right to terminate the Agreement in writing. In that case, what has already been performed under the Agreement will be settled proportionately, without the parties remaining liable to each other for the remainder.

Article 10. Changes to General Terms and Conditions

10.1. Watkanikleasen.nl BV reserves the right to change or supplement these General Terms and Conditions. Changes also apply to Agreements already concluded, subject to a period of 30 days after announcement of the change.

10.2. Changes will be announced via www.watkanikleasen.nl, by e-mail to the Client, or another channel where Watkanikleasen.nl BV can prove that the announcement has been sent to the Client. Non-substantive changes of minor importance can be made at any time and do not require notification.

10.3. If a Consumer does not wish to accept a change, the Consumer must notify Watkanikleasen.nl BV within 30 days of notification. Watkanikleasen.nl BV may then reconsider the change. If Watkanikleasen.nl BV does not withdraw the change, the Consumer can terminate the Agreement on this date until the date on which the new conditions come into effect.

Article 11. Final provisions

11.1. Dutch law applies to the Agreement.

11.2. Unless otherwise prescribed by mandatory law, all disputes that may arise as a result of the Agreement will be submitted to the competent Dutch court in the district where Watkanikleasen.nl BV is located.

11.3. In these General Terms and Conditions, “in writing” also includes communication by e-mail, provided that the identity of the sender and the integrity of the e-mail are sufficiently established.

11.4. If a provision in the Agreement or General Terms and Conditions proves to be invalid, this will not affect the validity of the entire Agreement or General Terms and Conditions. In that case, the parties will establish a new provision(s) to replace it, which will reflect the intention of the original provision as much as legally possible.

11.5. Watkanikleasen.nl BV is entitled to transfer its rights and obligations arising from the Agreement to a third party that takes over Watkanikleasen.nl BV or the business activities of Watkanikleasen.nl BV.

Name: Watkanikleasen.nl BV
Address: Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL Zoetermeer
Email address: info@watkanikleasen.nl

Download  here  as PDF.

 

Algemene Voorwaarden

Watkanikleasen.nl B.V. – Watkanikleasen.nl B.V. biedt een online platform voor vergelijking
diensten, informatie diensten en auto verkoop /aankoop diensten, voor zowel consumenten
als ondernemingen. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van
toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Watkanikleasen.nl B.V.

Laatst gewijzigd op: 1 november 2022

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Watkanikleasen.nl B.V., gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL
Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
87311445, ook te vinden op: www.watkanikleasen.nl.

1.3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf.

1.4. Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder
uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten,
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige
rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet
handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Watkanikleasen.nl
B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.

1.8. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na
ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van
Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven
binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.9. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan
Watkanikleasen.nl B.V. zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan
de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.10. Partij(en): Watkanikleasen.nl B.V. en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
Pagina 2 van 9

1.11. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een
Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie
vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de
omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk
dient te worden behandeld.

1.12. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die
op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

1.13. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van
iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding,
totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene
Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten
tussen Opdrachtgever en Watkanikleasen.nl B.V., indien Opdrachtgever de
gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Watkanikleasen.nl B.V. heeft
aanvaard.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of
niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de
Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Watkanikleasen.nl B.V. zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met
de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen
in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen,
start Watkanikleasen.nl B.V. direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt
Watkanikleasen.nl B.V. Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant
wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt
de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Pagina 3 van 9

3.3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van
het door Watkanikleasen.nl B.V. te leveren Diensten ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

3.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan Watkanikleasen.nl B.V. aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig
aan Watkanikleasen.nl B.V. worden verstrekt.

3.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft Watkanikleasen.nl B.V. het recht derden in te schakelen bij de
uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de
Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet
vertegenwoordigingsbevoegd.

3.6. Watkanikleasen.nl B.V. is niet gehouden om werkzaamheden door
Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of
door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden
worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 4. Duur en einde van de Overeenkomst

4.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien
er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan
voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de
Diensten.

4.2. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maanden.

4.3. Watkanikleasen.nl B.V. mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of
opzeggen indien:
• Opdrachtgever failliet is verklaard;
• Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
• De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

4.4. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de
Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst
onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens
rechtsopvolgers.
Pagina 4 van 9

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1. Opdrachtgever betaalt Watkanikleasen.nl B.V. het bedrag zoals vermeld in de
Overeenkomst. Alle door Watkanikleasen.nl B.V. genoemde prijzen zijn in
euro’s.

5.2. Alle door Watkanikleasen.nl B.V. genoemde prijzen zijn inclusief
omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd, tenzij anders vermeld.

5.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Watkanikleasen.nl B.V. het
recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot
stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de
Overeenkomst op te zeggen.

5.5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
wordt hij door Watkanikleasen.nl B.V. gewezen op de te late betaling. Na
kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Watkanikleasen.nl B.V.
Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen.

5.6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag
en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en
incassobureaus.

5.7. Watkanikleasen.nl B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen
of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de Overeenkomst. Indien Watkanikleasen.nl B.V. op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en
gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst,
tijdig aan Watkanikleasen.nl B.V. worden verstrekt. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt
mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan
vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en het beschikbaar
stellen van een productfeed met het actuele privatelease aanbod.
Pagina 5 van 9

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen,
tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke
Watkanikleasen.nl B.V. verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij
Watkanikleasen.nl B.V.

7.2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op
de Intellectuele Eigendomsrechten van Watkanikleasen.nl B.V. en/of haar
licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder
toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen
van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat
enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst
en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer
deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door
een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen
deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

8.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de
Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de
verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het
vertrouwelijke karakter van de informatie.

8.3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een
onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 onverminderd het recht op
eventuele schadevergoeding.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Watkanikleasen.nl B.V. is geen partij bij de overeenkomsten die tussen
Consument en Zakelijke klant (dit kunnen zowel particulieren als
ondernemingen zijn) tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk
voor de afspraken tussen deze Gebruikers. In het geval van een conflict
dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.

9.2. Watkanikleasen.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of
kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de
Website of die van:

9.3. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of

9.4. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
Pagina 6 van 9

9.5. Watkanikleasen.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of
onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet
aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur
niet beschikbaar zijn van de Website.

9.6. Watkanikleasen.nl B.V. neemt voor de beveiliging van gegevens van
Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van
Watkanikleasen.nl B.V. kan worden verwacht. Watkanikleasen.nl B.V. is niet
aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens
die ontstaat ondanks de door

9.7. Watkanikleasen.nl B.V. betrachte zorg. Watkanikleasen.nl B.V. is daarnaast
niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die
ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij
gebruik van netwerken en systemen van derden.

9.8. De Website, content en diensten aangeboden op de Website worden ‘as is’
verstrekt en Watkanikleasen.nl B.V. geeft geen garanties met betrekking tot
de content en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen of
andermans verwijdering. Watkanikleasen.nl B.V. mag te allen tijde naar eigen
goedvinden en zonder enige aansprakelijkheid content van de Website
verwijderen. Watkanikleasen.nl B.V. sluit expliciet alle voorwaarden,
garanties en andere algemene voorwaarden uit welke anderszins mogelijk
zouden voortvloeien uit de wet, het gewoonterecht of de redelijkheid en
billijkheid.

9.9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Watkanikleasen.nl B.V.

9.10. Watkanikleasen.nl B.V. zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en
veilig mogelijk uit te voeren. Watkanikleasen.nl B.V. kan geen invloed
uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is
dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de
Overeenkomst.

9.11. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Watkanikleasen.nl B.V. van alle
aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de
Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9.12. De totale aansprakelijkheid van Watkanikleasen.nl B.V. voor directe schade
geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig
handelen van Watkanikleasen.nl B.V., diens Werknemers of door hem
ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in
Pagina 7 van 9
de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van €
1.000,00.

9.13. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Watkanikleasen.nl
B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

9.14. Aansprakelijkheid van Watkanikleasen.nl B.V. jegens Opdrachtgever voor
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst,
vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens
overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden,
schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door
Watkanikleasen.nl B.V. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud
niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

9.15. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder
geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
Watkanikleasen.nl B.V. meldt.

9.16. De aansprakelijkheid van Watkanikleasen.nl B.V. met betrekking tot
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat
slechts indien Opdrachtgever Watkanikleasen.nl B.V. onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Watkanikleasen.nl B.V. ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Watkanikleasen.nl B.V. in staat is adequaat
te reageren.

9.17. Opdrachtgever vrijwaart Watkanikleasen.nl B.V. voor alle aanspraken van
derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van
schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de
Dienst.

9.18. Watkanikleasen.nl B.V. kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de
Overeenkomst worden gehouden indien Watkanikleasen.nl B.V. in de
nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Watkanikleasen.nl B.V.
is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

9.19. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van
publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of
programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik
heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers,
Pagina 8 van 9
overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen,
terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

9.20. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen
het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op
grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar
verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige
verschuldigd zullen blijven.

Artikel 10. Wijziging Algemene Voorwaarden

10.1. Watkanikleasen.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien
van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van
30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

10.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.watkanikleasen.nl, per e-mail
aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Watkanikleasen.nl B.V. kan
bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Nietinhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

10.3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit
binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Watkanikleasen.nl B.V.
Watkanikleasen.nl B.V. kan dan de wijziging heroverwegen. Indien
Watkanikleasen.nl B.V. de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst
beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Watkanikleasen.nl B.V. gevestigd is.

11.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van
de e-mail voldoende vaststaat.

11.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig
blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of
Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan
de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
Pagina 9 van 9

11.5. Watkanikleasen.nl B.V. is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die
voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die
Watkanikleasen.nl B.V. of de bedrijfsactiviteiten van Watkanikleasen.nl B.V.
overneemt.

Naam: Watkanikleasen.nl B.V.
Adres: Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL Zoetermeer
E-mailadres: info@watkanikleasen.nl

Terms and Conditions

Watkanikleasen.nl BV – Watkanikleasen.nl BV offers an online platform for comparison services, information services and car sales/purchasing services, for both consumers and companies. Below you will find the General Terms and Conditions. These always apply when you use the services of Watkanikleasen.nl BV

Last modified: November 1, 2022

Article 1. Definitions

1.1. General Terms and Conditions: These General Terms and Conditions.

1.2. Watkanikleasen.nl BV, located at Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL Zoetermeer and registered with the Chamber of Commerce under number 87311445, can also be found at: www.watkanikleasen.nl.

1.3. Consumer: the Client who is not acting in the exercise of a profession or business.

1.4. Service(s): service(s) as described in the Agreement.

1.5. Products: all products as described in the Agreement.

1.6. Intellectual Property Rights: rights (of intellectual property), including but not limited to copyrights (including, of course, copyright on software), database rights, domain names, trade name rights, trademark rights, model rights, neighboring rights, patent rights, as well as rights to know-how.

1.7. Client: the natural person or legal entity, whether or not acting in the exercise of a profession or business, who has concluded an Agreement with Watkanikleasen.nl BV.

1.8. Delivery: takes place after approval by the Client, after commissioning by the Client or by notification of the Client, after which there has been no response from the Client within 7 days after notification.

1.9. Agreement: The agreement between the Parties on the basis of which Watkanikleasen.nl BV provides its Services to the Client, and of which the General Terms and Conditions form an integral part.

1.10. Party(s): Watkanikleasen.nl BV and the Client together or separately.

1.11. Confidential Information: non-public information related to a Party and information of which a Party indicates that this information is confidential, or that, based on the nature of the information or under the circumstances under which the disclosure takes place, should be treated as confidential.

1.12. Employee: The person who is employed by one of the Parties, or who performs work for the relevant Party on an assignment basis.

1.13. Business Customer: the Client who acts in the exercise of a profession or business.

Article 2. Applicability and interpretation

2.1. The General Terms and Conditions apply to and form part of every (legal) act related to the preparation, conclusion or implementation of the Agreement. The General Terms and Conditions also apply to all subsequent Agreements between the Client and Watkanikleasen.nl BV, if the Client has accepted their validity in previous Agreements with Watkanikleasen.nl BV.

2.2. The applicability of any purchasing or other conditions of the Client is expressly excluded.

2.3. Provisions or conditions set by the Client that deviate from or do not appear in the General Terms and Conditions only apply to the Agreement to the extent that the Parties agree to this in writing.

2.4. In the event that specific product, promotion or service conditions apply in addition to these General Terms and Conditions, those conditions also apply, but in the event of conflicting conditions, the Consumer can always rely on the applicable provision that is most favorable to him.

Article 3. Execution of the Agreement

3.1. Watkanikleasen.nl BV will commence implementation after the Agreement has been concluded, on the date or time as agreed in the Agreement. If no date of fulfillment has been agreed, Watkanikleasen.nl BV will immediately start the execution of the Agreement.

3.2. If delivery cannot be made within the agreed period, Watkanikleasen.nl BV will notify the Client. Business customers are expected to agree to a new delivery date. Consumer is given the option to terminate the Agreement free of charge.

3.3. The Client acknowledges that it has no instruction authority with regard to the Services to be provided by Watkanikleasen.nl BV for the implementation of the Agreement.

3.4. The Client is obliged to do everything that is reasonably necessary and desirable to enable timely and correct execution of the assignment. In particular, the Client shall ensure that all information that Watkanikleasen.nl BV indicates is necessary or of which the Client should reasonably understand that it is necessary for the execution of the assignment, is provided to Watkanikleasen.nl BV in a timely manner.

3.5. If and to the extent that this is required for the proper execution of the Agreement, Watkanikleasen.nl BV has the right to engage third parties in the execution of the Agreement. The General Terms and Conditions also apply to the work carried out by third parties in the context of the Agreement. These third parties are not authorized to represent you.

3.6. Watkanikleasen.nl BV is not obliged to have work carried out by third parties designated by the Client. The Client is liable for goods for the performance of the Agreement that are prescribed by or on behalf of the Client, or are or would be delivered by a supplier designated by the Client, as well as for the non-delivery or late delivery thereof.

Article 4. Duration and end of the Agreement

4.1. The duration of the Agreement is recorded in the Agreement. If no duration is included, the Agreement is entered into for the duration necessary for the provision of the Services.

4.2. Business Customers can terminate the Agreement at any time, subject to a notice period of 1 month.

4.3. Watkanikleasen.nl BV may suspend or terminate the Agreement at any time if:

  • Client has been declared bankrupt;
  • The Client has been granted a suspension of payments;
  • The Business Customer’s company is dissolved or liquidated.

4.4. Obligations that by their nature are intended to continue after the end of the Agreement will remain in full force after the end of the Agreement and apply to the Client and its legal successors.

Article 5. Price and payment

5.1. The Client pays Watkanikleasen.nl BV the amount as stated in the Agreement. All prices quoted by Watkanikleasen.nl BV are in euros.

5.2. All prices quoted by Watkanikleasen.nl BV include sales tax (VAT) and other levies imposed by the government, unless stated otherwise.

5.3. A payment term of 14 days applies to each invoice.

5.4. If a price is based on information provided by the Client and this information turns out to be incorrect, Watkanikleasen.nl BV has the right to adjust the price accordingly, even after the Agreement has already been concluded. After this adjustment, the Consumer has the right to cancel the Agreement.

5.5. If the Client does not fulfill his payment obligation(s) on time, Watkanikleasen.nl BV will inform him of the late payment. After notification of late payment, Watkanikleasen.nl BV grants the Client a period of 14 days to still meet his payment obligations.

5.6. In the event of late payment, in addition to the amount owed and the statutory interest due, the Client is obliged to fully reimburse both extrajudicial and judicial collection costs, including the costs of lawyers, lawyers, bailiffs and collection agencies.

5.7. Watkanikleasen.nl BV can inform itself within legal frameworks whether the Client can meet its payment obligations, but also of all facts and factors that are important for a responsible conclusion of the Agreement. If, based on this investigation, Watkanikleasen.nl BV has good reasons not to enter into the Agreement, it is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special conditions to the execution, such as advance payment.

Article 6. Obligations of the Client

6.1. The Client ensures that all (technical) information, decisions and data that it believes are necessary for the execution of the Agreement are provided to Watkanikleasen.nl BV in a timely manner. The Client is responsible for the correctness and completeness of this. This includes, but is not limited to, complying with permit applications and other legal requirements and making a product feed available with the current private lease offering.

Article 7. Intellectual Property Rights

7.1. The Intellectual Property Rights, including all images, drawings, (technical) descriptions and advice that Watkanikleasen.nl BV provides to the Client, are vested in Watkanikleasen.nl BV

7.2. The Client will not perform any actions that could infringe the Intellectual Property Rights of Watkanikleasen.nl BV and/or its licensors, including but not limited to publishing and/or duplicating in whole or in part without permission the information referred to in the previous paragraph. The Client acknowledges and accepts that any unauthorized use or action violates the Agreement and applicable law.

Article 8. Confidentiality

8.1. The Parties will treat information that they provide to each other before, during or after the execution of the Agreement as confidential if this information can reasonably be regarded as confidential, or has been explicitly designated as confidential by one of the Parties. The parties also impose this obligation on their Employees as well as on third parties engaged by them for the implementation of the Agreement.

8.2. The obligation of confidentiality also continues after termination of the Agreement for any reason, for as long as the providing party can reasonably claim the confidential nature of the information.

8.3. In the event of violation of the provisions of this article, the Client will forfeit an immediately payable fine of € 10,000.00, without prejudice to the right to any damages.

Article 9. Liability

9.1. Watkanikleasen.nl BV is not a party to the agreements concluded between Consumer and Business Customer (this can be both private individuals and companies) and is therefore not responsible for the agreements between these Users. In the event of a conflict, Users must resolve this themselves.

9.2. Watkanikleasen.nl BV is not liable for damage that is or may be the result of any act or omission as a result of the information on the Website or that of:

9.3. linked websites, even if there are imperfections; and/or

9.4. inaccuracies in the information we make available.

9.5. Watkanikleasen.nl BV is not responsible for errors and/or irregularities in the functionality of the Website and is not liable for disruptions or the unavailability of the Website for any period of time due to other reasons.

9.6. Watkanikleasen.nl BV takes all care that can reasonably be expected of Watkanikleasen.nl BV for the security of data of Users and third parties. Watkanikleasen.nl BV is not liable for loss of data or unauthorized access to data that occurs despite the

9.7. Watkanikleasen.nl BV takes great care. Watkanikleasen.nl BV is also not liable for loss of data or unauthorized access that occurs during the transmission of data over public networks or when using third-party networks and systems.

9.8. The Website, content and services offered on the Website are provided ‘as is’ and Watkanikleasen.nl BV makes no guarantees with regard to the content and cannot be held liable for its own or others’ removal. Watkanikleasen.nl BV may remove content from the Website at any time at its own discretion and without any liability. Watkanikleasen.nl BV explicitly excludes all conditions, warranties and other general terms and conditions that might otherwise arise from law, customary law or reasonableness and fairness.

9.9. The liability limitations in this Agreement apply except if and insofar as the damage is the result of intent or deliberate recklessness on the part of Watkanikleasen.nl BV

9.10. Watkanikleasen.nl BV will endeavor to execute the Agreement as carefully and safely as possible. Watkanikleasen.nl BV cannot influence the ultimate use of the delivered goods. The Client is therefore responsible for the use of the result of the Agreement.

9.11. Completion of the Agreement releases Watkanikleasen.nl BV from all liability for defects that the Client had already discovered or should reasonably have discovered at the time of Delivery.

9.12. The total liability of Watkanikleasen.nl BV for direct damage suffered by the Client as a result of an attributable shortcoming in the fulfillment of this Agreement, or due to unlawful actions by Watkanikleasen.nl BV, its Employees or third parties engaged by it, is per event. or a series of related events limited to an amount equal to the price stipulated in the Agreement (including VAT), with a maximum of € 1,000.00.

9.13. Direct damage exclusively includes: the reasonable costs to determine the cause and extent of the damage, any reasonable costs incurred to ensure that the defective performance of Watkanikleasen.nl BV complies with the Agreement and reasonable costs incurred to prevent or limit of damage, insofar as the Client demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage.

9.14. Liability of Watkanikleasen.nl BV towards the Client for indirect damage or consequential damage or damage due to loss of turnover or profit, damage due to delays, damage due to loss of data, damage due to exceeding deadlines as a result of changed circumstances, damage as a result of providing inadequate cooperation, information or materials by the Client and damage due to information or advice given by Watkanikleasen.nl BV, the content of which is not expressly part of the Agreement, is excluded.

9.15. The condition for the existence of any right to compensation is that the Client reports the damage in writing to Watkanikleasen.nl BV within a reasonable period, but in any case within two (2) months after it occurred.

9.16. The liability of Watkanikleasen.nl BV with regard to attributable shortcomings in the performance of the Agreement only arises if the Client immediately and properly gives notice of default to Watkanikleasen.nl BV in writing, setting a reasonable period to remedy the shortcoming, and Watkanikleasen.nl BV continues to fail imputably in the fulfillment of its obligations even after that period. The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that Watkanikleasen.nl BV is able to respond adequately.

9.17. The Client indemnifies Watkanikleasen.nl BV against all claims from third parties (including customers of the Client), regarding compensation for damage, costs or interest, related to this Agreement and/or the Service.

9.18. Watkanikleasen.nl BV cannot be held to fulfill any obligation under the Agreement if Watkanikleasen.nl BV is prevented from complying as a result of force majeure. Watkanikleasen.nl BV is not liable for any damage resulting from force majeure.

9.19. Force majeure also includes, but is not limited to: disruptions to public infrastructure, defective goods, equipment or software or other source material the use of which the Client has prescribed, unavailability of Employees, government measures, general transport problems, strikes, wars, terrorist attacks and domestic unrest.

9.20. If a force majeure situation lasts longer than 90 days, the Parties have the right to terminate the Agreement in writing. In that case, what has already been performed under the Agreement will be settled proportionately, without the parties remaining liable to each other for the remainder.

Article 10. Changes to General Terms and Conditions

10.1. Watkanikleasen.nl BV reserves the right to change or supplement these General Terms and Conditions. Changes also apply to Agreements already concluded, subject to a period of 30 days after announcement of the change.

10.2. Changes will be announced via www.watkanikleasen.nl, by e-mail to the Client, or another channel where Watkanikleasen.nl BV can prove that the announcement has been sent to the Client. Non-substantive changes of minor importance can be made at any time and do not require notification.

10.3. If a Consumer does not wish to accept a change, the Consumer must notify Watkanikleasen.nl BV within 30 days of notification. Watkanikleasen.nl BV may then reconsider the change. If Watkanikleasen.nl BV does not withdraw the change, the Consumer can terminate the Agreement on this date until the date on which the new conditions come into effect.

Article 11. Final provisions

11.1. Dutch law applies to the Agreement.

11.2. Unless otherwise prescribed by mandatory law, all disputes that may arise as a result of the Agreement will be submitted to the competent Dutch court in the district where Watkanikleasen.nl BV is located.

11.3. In these General Terms and Conditions, “in writing” also includes communication by e-mail, provided that the identity of the sender and the integrity of the e-mail are sufficiently established.

11.4. If a provision in the Agreement or General Terms and Conditions proves to be invalid, this will not affect the validity of the entire Agreement or General Terms and Conditions. In that case, the parties will establish a new provision(s) to replace it, which will reflect the intention of the original provision as much as legally possible.

11.5. Watkanikleasen.nl BV is entitled to transfer its rights and obligations arising from the Agreement to a third party that takes over Watkanikleasen.nl BV or the business activities of Watkanikleasen.nl BV.

Name: Watkanikleasen.nl BV
Address: Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL Zoetermeer
Email address: info@watkanikleasen.nl

Download  here  as PDF.